tisdag 26 oktober 2010

Alandia-Bolagen
och Hemligheternas Kammare

TIDIGT IGÅR MORSE mejlade jag en begäran till min handläggare på Pensions-Alandia. Mitt korta och koncisa ärende var att få namn och legitimationsnummer på den förtroendeläkare som ifrågasatt mitt se­nast inlämnade specialistläkarutlåtande.

Som väntat kom det inget svar under den dagen, varken per mejl el­ler telefon. Inte heller fick jag något ”out of office”-besked från mejl­adressen. Nåja, man kan ju vara borta och ha glömt att aktivera den automatiserade svarsfunktionen, så på förmiddagen idag upprepade jag proceduren – men inte förrän jag kontrollerat med bolagets växel att handläggaren verkligen fanns på jobb.

Det jag begärt är inte en ordagrann återgivning av försäkringsbolags­la­gen i sin helhet. Allt jag vill ha är ett namn och ett nummer, that’s all. Med samma självklarhet som någon som är instämd till rätten får veta vem som sitter som domare när ens ärende tas upp till behand­ling.

Jag vill veta det för att kunna informera mig om hur gammal denne ”do­ma­re” är (dvs om personen ifråga fortfarande är yrkesverksam), om denne innehar samma eller högre kompetens inom samma spe­cia­litet som läkaren som utfärdat läkarutlåtandet – och faktiskt delvis för att få svart på vitt att en livs levande människa står bakom beslutet. Ja, jag menar så här: varför skulle jag lita på Pensions-Alandia när Pensions-Alandia inte litar på min läkare..? Ett solklart fall av öm­se­si­digt misstroende. Typ.

Svaret jag fick idag var, som väntat, negativt. Nix, näpp, njet att de lämnar ut några uppgifter. Jag citerar:
”Både avgöranden samt informationsbegäran gällande ar­bets­pen­sions­av­gö­ran­den görs i res­pek­ti­ve ar­bets­pen­sions­bo­la­gets namn, in­te i en en­skild an­ställds namn som del­ta­git i be­hand­ling­en av ären­det. På grund av det­ta upp­ger vi ty­värr in­te så­da­na upp­gif­ter som Ni be­gärt.”

Jaha? Och var i lagen står det något om att förtroendeläkarens iden­ti­tet ska vara skyddad??? Den frågan har jag inte ännu fått besvarad. Det jag fått veta är följande, jag citerar igen:

”Om pensionsanstaltens sakkunnigläkare stadgas i FöPL 37 § som följande: En eller flera legitimerade läkare skall delta i pen­sions­an­stal­tens be­red­ning av ären­den som gäl­ler ar­bets­oför­må­ga el­ler re­ha­bi­li­te­ring samt av and­ra ären­den som in­be­gri­per me­di­cins­ka frå­gor. Pen­sions­an­stal­tens lä­ka­re kan an­teck­na sin stånd­punkt i hand­ling­ar­na utan att föl­ja vad som i 23 § i la­gen om yr­kes­ut­bil­da­de per­so­ner inom häl­so- och sjuk­vår­den (559/1994) be­stäms om form­kra­ven för rätts­me­di­cins­ka in­tyg och ut­lå­tan­den.

Våra specialistläkare är alla yr­kes­verk­sam­ma och vi har till för­fo­gan­de ock­så spe­cial­lä­ka­re i psy­kia­tri. För den me­di­cins­ka av­gö­ran­de­lin­jen an­sva­rar över­lä­ka­re Reijo Grön­fors
[min anmärkning: överläkare vid Åbolands sjukhus, inremedicinska avd.]


Jaha? Det som framkommer i Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559 23 § är att man på heder och samvete ska försäkra att det man intygar är riktigt, ett ansvar man således friskriver sig från via Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272 3 kap. 23 §!

Efter lite grävande i Finlands författningssamling hittar jag dock detta:

Försäkringsbolagslag 18.7.2008/521, 3 kap. 1 §:

I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess för den som utför en uppgift på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet eller För­säk­rings­in­spek­tionen.

Hm. Är det inte på pensionsbolagets uppdrag, inte social- och häl­so­vårds­mini­steriets eller Försäkringsinspektionens, en förtroendeläkare utför sin uppgift? Om så är fallet torde han inte omfattas av någon sekretess.

Så jag fortsätter att undra varför det ska vara så hemligt, så hemligt sååå. Vågar karln (om det nu är en karl) i slutändan inte stå för sina påfund eller vad annat föranleder den här cloak and dagger-men­ta­li­te­ten hos pensionsbolaget?

***

Ett litet tankehopp:
Låt oss för en stund leka att Pensions-Alandia inte är ett för­säk­rings­bo­lag utan en nation, en grym och skoningslös diktatur. Då skulle om­världen rubricera ett motsvarande agerande såsom varande en sken­rättegång. Fördömande röster skulle höjas, pressen skulle skrika ut det orimliga med svarta rubriker och gemene man skulle öppet de­kla­rera ett avståndstagande via protestlistor, demonstrationer och what­not. Amnesty International skulle engagera sig och ja, det skulle kan­ske rentav utfärdas handelsblockad.

Slutsats:
Vi lever i en smygdiktatur. Politiskt är statsskicket demokrati, men hu­manistiskt en diktatur, en försäkringsdiktatur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tackar, tackar, så kul att du har något att kommentera!