torsdag 19 april 2012

Nämen, så roligt!
Vi har fått en ny medlem i klubben!

SEDAN DEN 01.12.1995 har jag en privat pensionsförsäkring, som tecknades under mitt livs ”guldålder”. Det flexibla premiebelopp jag årligen har lyckats betala in för min framtida pension har stadigt mins­kat, tills det så småningom nådde noll (0) och stannade där.

Det jag däremot med blod, svett och mycken försakelse punktligt be­talat varje år har varit premiebefrielseförsäkringsdelen, som är av­sedd att träda i kraft om man drabbas av arbetsoförmåga. Dock med en ka­renstid, i mitt fall 90 dagar.

Till dags dato har jag varit av läkare förklarad såsom arbetsoförmögen lite drygt tre år. I och med att mitt pensionsförsäkringsbolag, Pen­sions-Alandia, strypt vidare utbetalning av invalidpension fr.o.m. 1 ap­ril har även Folkpensionsanstalten, FPA, per automatik stängt av be­tal­ningen av folkpensionen. M.a.o. inträdde den 1 april läget nada in­komster.

Med anledning av det här har jag – vilket knappast undgått en nå­gor­lunda regelbunden bloggläsare – haft anledning att riva och röja lite i min försäkringssituation och bestämde mig härförleden för att anhålla om premiebefrielse för den långa sjukfrånvaron. Jag skrev en anhål­lan, kopierade X antal dokument och skickade för ett större antal veckor sedan in hela klabbet.

I fredags kom beslutet från Aktia, som nyligen hette Veritas och där­förinnan, på den tiden jag köpte deras tjänst, Verdandi. Nänä, med hänvisning till 73 § lagen om försäkringsavtal skulle jag minsann inte få någon premiebefrielse längre bakåt i tiden än ett år. I 73 § står det, enligt Aktia, som följer:

Ersättningsanspråk som grundar sig på försäkringsavtal ska riktas till försäkringsgivaren inom ett år efter det att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen, för­säk­ringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäk­rings­fallet. Om ersättningsanspråket inte läggs fram inom denna tid förlorar den som söker ersättning sin rätt därtill.


Men vänta lite nu, jag ansöker ju inte om någon ersättning. Jag an­söker om premiebefrielse. Tittar man dessutom på vad som står i de försäkringsvillkor jag fick mig tilldelade 1995 (samt det i min mapp befintliga försäkringsbrevet, ur vilket tydligt framgår att det är just dessa villkor som gäller) är det ur lekmannasynvinkel sett inget snack om saken. Jag torde ha full rätt att ansöka om premiebefrielse för hela sjukfrånvaron, eftersom innehållet i punkt 16.2.6 i villkoren är:

Premiebefrielse skall sökas hos Verdandi (numera Aktia, där­emellan Veritas) inom ett år från det att den sökande fått kän­nedom om sin möjlighet att få premiebefrielse och senast inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat.


Sagda text är dessutom i deras tryckta villkor särskilt markerad med en grå bakgrundsruta, för att man riktigt säkert inte ska kunna missa dess existens.

Nåväl, idag talade jag i telefon med en [t.v. vänlig] handläggare hos Aktia och svaret är fortfarande att det är endast ett år bakåt i tiden som gäller. Jamen, hallå! Vari ligger problemet?

Formuleringen i 16.2.6 senast inom tio år torde väl betyda det och ing­enting annat? Men nä, tolkningen ska enligt Aktia vara, att jag ända från dag 1 av min sjukfrånvaro (20.02.2009) kan anses ha haft känne­dom om min möjlighet att få premiebefrielse. Därmed borde jag ha an­sökt om premiebefrielse senast 19.02.2010 – trots att samma, sam­manhängande sjukfrånvaro då fortfarande pågick och pågår än idag.

När senast inom tio år i så fall är tänkt att beaktas överhuvudtaget har jag t.v. inte fått någon klarhet i*. Så ska vi slå vad idag igen..? Denna gång om att jag med stor sannoliket blir tvungen att författa ytter­li­ga­re ett besvär.

*ännu ett snäpp tröttare än i förrgår*

Men visst, visst, ni på Aktia kan sätta er där *pekar med hela han­den*. Det finns en ledig plats strax bakom Pensions-Alandia ser jag.

GGMS¹, säger jag bara.

¹) God, give me strength!Edit 20-04-2012:

*) Min poäng är som följer: Eftersom jag en gång tecknat sagda pre­mie­befrielseförsäkring torde jag ju enligt all logik ända från detta teck­ningsdatum ha full kännedom om min möjlighet att få premie­be­fri­else eller hur?

Det är detta logiska resonemang som ställer mig oerhört frågande in­för var, logiskt sett, utrymmet i så fall finns där kriteriet senast inom tio år någonsin kan komma in i bilden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tackar, tackar, så kul att du har något att kommentera!